Twój koszykTwój koszyk jest pusty
informacje

INFORMACJE


tel.: 507 692 132

Twoje zamówienie:

Aby sprawdzić na jakim etapie realizacji jest Twoje zamówienie podaj numer tego zamówienia:

DOTPAY

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.roldeco.com.pl

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
KLIENT - oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KUPUJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z Wykonawcą umowę o dzieło
PRAWO POLSKIE - oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
PRODUKT - oznacza rzecz ruchomą, którego wykonanie jest przedmiotem umowy o dzieło zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą
PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
REGULAMIN - niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Wykonawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki wykonywania dzieł i świadczenia usług przez Wykonawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
REKLAMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej z Wykonawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy
REKLAMACJA USŁUGI - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę
SERWIS - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.roldeco.com.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Wykonawcą/Usługodawcą umów na odległość
WYKONAWCA/USŁUGODAWCA - oznacza właściciela Serwisu internetowego www.roldeco.com.pl - F.H.U "ROLDECO" Henryk Talar, z siedzibą w Świdniku 29, 34-606 Łukowica. NIP 737-104-42-25
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA - oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
USŁUGA - oznacza działanie podejmowane przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi świadczonej przez Usługodawcę
UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.roldeco.com.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Serwisu www.roldeco.com.pl jest wykonywanie oraz dostarczanie systemów osłonowych, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca/Usługodawca są następujące:
  1. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  2. połączenie z siecią internet,
  3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Serwisu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Wykonawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Serwisie www.roldeco.com.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Wykonawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §8 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Prezentacja na stronie internetowej Serwisu produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 6. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.roldeco.com.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Wszystkie umowy o dzieło zawarte przez Wykonawcę za pośrednictwem serwisu www.roldeco.com.pl z Kupującymi będącymi Konsumentami, dotyczą rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupującym będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz zwrotu produktu.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.roldeco.com.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Standardowo do wszystkich produktów Wykonawca wystawia paragony. W celu uzyskania faktury VAT należy podczas uzupełniania formularza zamówienia kliknąć na przycisk wyboru znajdujący się przy napisie „chcę otrzymać fakturę”.
 3. Zamówienia w Serwisie internetowym www.roldeco.com.pl należy składać za pomocą dostępnego online formularza zamówienia.
 4. Dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia  zamówienia, są następujące:
  1. imię i nazwisko,
  2. ulica i nr domu,
  3. kod pocztowy,
  4. miejscowość,
  5. nr telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. firma, jej adres oraz NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).
 5. W celu złożenia w Serwisie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
  1. wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów (plisy, żaluzje, verticale, rolety, maty bądź moskitiery);
  2. kliknąć na zdjęcie symbolizujące rodzaj produktu, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowym jego opisem;
  3. kliknąć na pole z napisem „dalej”, aby przejść w ten sposób do podstrony dotyczącej szczegółowych, ściśle związanych z osobą Kupującego, zindywidualizowanych parametrów produktu, który ma zostać wykonany przez Wykonawcę dla Kupującego;
  4. wybrać odpowiednie parametry oraz kolor;
  5. kliknąć na pole z napisem „do koszyka”;
  6. wybrać odpowiedni sposób płatności;
  7. kliknąć na pole z napisem „Złóż zamówienie”;
  8. podać dane osobowe wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu i przekazać treść zamówienia Wykonawcy klikając na pole z napisem „wyślij”.
 6. Umowa o dzieło zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Serwisu wiadomości e-mail do Użytkownika, który złożył zamówienie, zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie treści złożonego zamówienia.
 7. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Wykonawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 8. Cena produktu podana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 9. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności za wykonany dla niego produkt:
  1. gotówką przy odbiorze produktu od kuriera,
  2. kartą kredytową bądź e-przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej Dotpay,
  3. e-raty za pośrednictwem banku Alior Bank SA (forma płatności oparta na wniosku kredytowym składanym online przez platformę płatniczą Dotpay, dostępna dla zamówień powyżej 300 zł),
  4. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Wykonawcy wskazanej w §1.  
 10. Na czas dostarczenia zamówionych produktów składają się: czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi oraz czas dostawy. W przypadku płatności przelewem czas dostarczenia wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 11. Czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi, nigdy nie przekracza 10 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast 3 dni robocze, jednakże w większości przypadków dostawa następuje w ciągu 1 dnia roboczego.

§4. Dostawa produktu

 1. Wykonane produkty dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich (zawodowo zajmujących się transportem drogowym towarów).
 2. Wykonawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji, kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Wykonawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Wykonawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Koszty dostawy określone są w zakładce Dostawa, a także każdorazowo podawane są podczas składania zamówienia przez Użytkownika, przed zawarciem umowy o dzieło.

§5. Reklamacje dotyczące produktów odnośnie których umowę o dzieło zawarto 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Zgodnie z przepisem art. 638 Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art. 556 - 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 94-343-36-32, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@roldeco.com.pl).
 3. Po zgłoszeniu reklamacji, do Kupującego wysłany zostanie po odbiór produktu kurier. Przed przekazaniem produktu kurierowi należy go opakować.
 4. Wykonawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu.
 6. Wykonawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Wykonawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku umowy o dzieło zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą składającym zamówienie w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Wykonawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§6. Reklamacje dotyczące produktów odnośnie których umowę o dzieło zawarto przed 25 grudnia 2014 r.

 1. W przypadku niezgodności produktu z umową o dzieło zawartą przez Wykonawcę przed dniem 25 grudnia 2014 r. za pośrednictwem Serwisu www.roldeco.com.pl z Kupującym będącym Konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z treści przepisu art. 6271 Kodeksu cywilnego w zw. z przepisem art. 51 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 94-343-36-32, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@roldeco.com.pl).
 3. Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 4. Po zgłoszeniu reklamacji, do Kupującego wysłany zostanie po odbiór produktu kurier. Przed przekazaniem produktu kurierowi należy go opakować. 
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Wykonawca doprowadza produkt do stanu zgodnego z umową o dzieło zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, Wykonawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany produkt wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
 6. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi o tym Wykonawcy.
 7. Wykonawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 8. Zgodnie z treścią art. 638 Kodeksu cywilnego, w przypadku umowy o dzieło zawartej przez Wykonawcę za pośrednictwem Serwisu www.roldeco.com.pl z Kupującym, będącym Przedsiębiorcą, zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, Wykonawca odpowiada wobec Kupującego na podstawie przepisów o rękojmi (art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego), o ile z treści art. 627 - 637 Kodeksu cywilnego nie wynika nic innego.

§7. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do wskazanej w §1 siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego z Wykonawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Wykonawcy/Usługodawcy (Wykonawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych z Wykonawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Serwisu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Wykonawcy/Usługodawcy.  
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Serwisu internetowego.
 6. Promocje w Serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.roldeco.com.pl/Regulamin i dokonanie wydruku.
 8. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 5.01.2015 r.
^ do góry